Meer merken van

Actievoorwaarde

September, 2018

 

Deelnamevoorwaarden voor de campagne-trekking [Win licht waar je mee scoort!]

 

Algemeen

 

 1. Deze trekking betreft een trekking van Philips Sportveldverlichting, onderdeel van Philips Lighting BV (hierna te noemen Signify)
 2. Deelnamebevoegd is een wettelijke vertegenwoordiger (18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland) van het bestuur van de vereniging (directie, beheer) (incl. naam en emailadres) Iedere vereniging mag maar 1 x deelnemen. De als prijs beschikbaar gestelde verlichtingsinstallatie moet op een sportaccommodatie worden geïnstalleerd die door de vereniging wordt geëxploiteerd voor welke bij de registratie door de deelnemer een wettelijke vertegenwoordiger is opgegeven. De exploitant van dit sportterrein wordt hierna de ¨begunstigde¨ genoemd.Verder mag de natuurlijke persoon geen openbaar ambtsdrager zijn (bijv. ambtenaar of medewerker bij een overheidsinstantie).
 3. Campagne start op 01-10-2018 en sluit op 30-11-2018 (23.59 uur)
 4. De deelname vindt plaats door de registratie op http://www.Iighting. philips.nl/campagnes/winlicht van de deelname vragen.

 

Selectieciteria

 

 

 1. Onder alle deelnemers die zich door registratie op de website hebben aangemeld, wordt de winnaar via een trekking bepaald. Signify zal de kosten van de kansspelbelasting op zich nemen.
 2. De trekking van de winnaar vindt in het geheim plaats (middels loting) en de winnaar krijgt via een e-mail op het opgegeven e-mailadres uiterlijk 04-12-2018 bericht. De overige deelnemers krijgen per e-mail bericht dat zij niet hebben gewonnen en krijgen tegelijkertijd meer informatie over het onderwerp sportveldverlichting.
 3. De prijs wordt, na overleg met de wettelijke vertegenwoordiger (zie hierboven onder punt 1), aan de begunstigde overhandigd. De uitreiking bestaat uit levering en overhandiging van de producten (specificatie zie hieronder bij kopje Prijzenpakket) en het leveren van de hieronder gedefinieerde diensten aan de begunstigde. De begunstigde moet zich akkoord verklaren met het in ontvangst nemen van de prijs en in het kader van een wederzijdse dienstverlening verder akkoord verklaren dat de organisator van de prijsvraag de prijsuitreiking marketingtechnisch begeleidt. Details hierover worden in een aparte overeenkomst vastgelegd. Het overleg over de verdere afhandeling vindt telefonisch of per e-mail plaats. Mocht een winnaar niet binnen een week via de opgegeven contactgegevens traceerbaar zijn of de begunstigde de inontvangstname van de prijs afwijzen, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs. In dat geval wordt een nieuwe winnaar getrokken. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen verstrekte informatie bij deelname aan de prijsvraag. Er wordt nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat de deelnemer/winnaar persoonlijk geen prijs ontvangt, maar dat de overhandiging van de prijs alleen ten gunste van de begunstigde plaatsvindt.
 4. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs te laten uitbetalen in of in te wisselen tegen contact geld.
 5. Medewerkers van Signify en overige medewerkers van de bij de organisatie en uitvoering van de prijsvraag betrokken ondernemingen, evenals hun verwanten, zijn uitgesloten van deelname.
 6. De organisator is Signify, Boschdijk 525, Eindhoven

 

Prijzenpakket

 

Prijs: LED- Sportveldverlichting t.w.v. 30.000 euro

 

1x PerfectPlay verlichtingssysteem incl. LED-lampen en een paneel lichtbediening voor een klasse III (75lux – 6 masten) voetbalveld.

 

In detail houdt de prijs het volgende in:

 • Maximaal 12 Philips OptiVision LED-armaturen
 • Individuele documentatie en installatiegegevens
 • PerfectPlay besturingsoplossing (incl. componenten + 10 jaar softwarelicentie)
 • installatie en ingebruikstelling (excl. lichtmasten, installatiemateriaal zoals kabels en schakelkasten).

 

Niet bij de prijs inbegrepen:

 •  lichtmasten en installatiemateriaal zoals kabels en schakelkasten

 

Publicatie & privacy

 

Door deelname aan deze actie verklaren de deelnemers zich akkoord dat Signify de persoonsgegevens van de deelnemers gebruikt om de winnende deelnemer en de verliezers hierover te berichten. Het privacy beleid van Signify maakt onderdeel uit van en is van toepassing op deze actie.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Signify en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie.
 2. Signify is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijzen.

 

Slotbepalingen

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten en afbeeldingen die Signify publiceert, komen toe aan Signify.
 2. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website van Philips.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven.